Dierproefinfo.nl

Centrale Commissie Dierproeven

 

Vanaf 18 december 2014 is de herziene Wet op de dierproeven (Wod) van kracht. Twee organisaties spelen daarbij een belangrijke rol: de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).

De CCD verleent vergunningen voor dierproeven. Instellingen krijgen alleen een vergunning als er echt geen andere onderzoeksmethoden zijn om de wetenschappelijke vraag te beantwoorden en als het nut en de noodzaak van het onderzoek voldoende opwegen tegen het ongerief voor het dier.

Op de site van de CCD worden niet-technische samenvattingen van de aanvragen van verleende vergunningen gepubliceerd.
Op de site dierproefinfo worden de volledige aanvragen en vergunningen gepubliceerd. Wel heeft de CCD in deze stukken passages weggelakt waarvan zij vindt dat die niet openbaar mogen worden. Dat zijn onder meer namen van personen, informatie die de concurrentiepositie zou kunnen aantasten of persoonlijke beleidsopvattingen in bijvoorbeeld adviezen.

verleende vergunningen:

 

Terug